DTJ Velká Chuchle

Z historie jednoty

Dělnická tělocvičná jednota ve Velké Chuchli byla založena 26.11.1926. Výbor jednoty zakoupil 16.10.1927 pozemek o výměře 1802 m2 s cílem vybudování tělocvičny a hřiště. Vybudování tělocvičného zařízení znamenalo nejen spoustu brigádnických hodin na stavbě ve svažitém terénu, ale i vypsání dlužního úpisu v hodnotě 100 Kč za účelem získání potřebných finančních prostředků. Výsledkem těchto aktivit byla kolaudace tělocvičny a hřiště 30.12.1929. Ve Velké Chuchli tímto okamžikem vzniklo zařízení, které mělo především za cíl soustředit do svých řad občany ze sociálně slabších vrstev. Z dochovaných fotografií lze dokumentovat, že již 22.6.1930 se v novém areálu konalo veřejné vystoupení členů za účasti okolních jednot 13. okresu DTJ. Další významnou událostí bylo předání praporu 6.9.1931, který věnovaly obětavé ženy jednoty. Na praporu, který se zachoval do dnešních dnů, je vyšitý nápis: „Nám i budoucím nový lepší život na zemi.“ 

Aktivní činnost jednoty utlumila druhá světová válka. V roce 1941 došlo k omezení činnosti vzhledem k perzekuci činovníků jednoty. Areál byl pronajat k podnikatelským účelům. I když byla činnost DTJ v roce 1945 obnovena, nebylo již dosaženo takových výsledků jako před válkou. Zájem lidí byl zaměřen zcela jiným směrem než na tělocvičnou činnost a navíc jednotu potkalo v r. 1948 neblahé nařízení o „sjednocení tělovýchovy“ a tím i ztráta veškerého majetku, který přešel do vlastnictví TJ Sokol Chuchle. 
K obnově činnosti DTJ Velká Chuchle došlo po „sametové revoluci“. Přípravný výbor DTJ Velká Chuchle zaregistroval organizaci u Ministerstva vnitra 18.6.1991 a v souvislosti se zákonem o navrácení majetku č. 232/91 Sb. zahájil jednání s TJ Sokol Chuchle, jehož výsledkem bylo po čtyřletém soudním sporu rozhodnutí ze dne 24.3.1996 o navrácení zdevastované nemovitosti do vlastnictví DTJ Velká Chuchle v celém rozsahu. Poté byla zahájena postupná rekonstrukce tělocvičny, hřiště a přilehlých ploch až do dnešního stavu, která si vyžádala náklad 10,6 milionu Kč. 
Vedle činnosti sportovního charakteru se členové Dělnické tělocvičné jednoty snaží rozvíjet i společensko kulturní aktivity. V roce 2007 proběhl na jaře Pražský pochod Chuchelským hájem a na podzim první Chuchelské posvícení se soutěžemi pro děti a sousedským posezním dospělých (od té doby se koná každoročně vždy třetí neděli v září), v prosinci předvánoční setkání pro děti z dětských domovů, na jaře 2008 se konal poprvé dětský karneval, na podzim zase turnaj v míčových hrách - Chuchelské míče a před Vánoci setkání při příležitosti svátku sv. Lucie (obě dvě akce se staly v naší jednotě již tradicí). Chuchelský přespolní běh, který si od svého prvního ročníku na jaře 2009 získal řadu příznivců a stal se významnou sportovní akcí ve Velké Chuchli.


Objev neznámých dokumentů o vzniku DTJ Velká Chuchle

Před několika lety jsem měl možnost se probírat celou řadou materiálů ve Státním okresním archivu Praha-západ. Zajímavé informace o historii chuchelských spolků je možné se dozvědět ze spolkového rejstříku, který vedla Okresní správa politická na Smíchově. Jsou zde uloženy zápisy z výročních schůzí, valných hromad i z dalších jednání. Objevil jsem zde zajímavé informace týkající se počátků Dělnické tělocvičné jednoty Velká Chuchle.

Z nich je patrné, že Zemský úřad v Praze vzal na vědomí 29. července 1919, že vznikla Dělnická tělocvičná jednota Velká Chuchle. Že činnost jednoty nebyla jednoduchá, o tom hovoří další dokument datovaný rokem 1926. Václav Absolon (tehdejší starosta jednoty) a Josef Sakař (jednatel spolku) informují dopisem Okresní správu politickou, že DTJ Velká Chuchle dočasně přerušila v roce 1922 svoji činnost následkem výpovědi z místnosti a odchodem několika funkcionářů. Ztratilo se i původní razítko. Dále, že obnoví svoji činnost na 28. listopadu 1926 při valné hromadě v restauraci pana Holečka. Na valné hromadě podle dalších dokumentů byli zvoleni starostou Josef Klepáč a František Brom. Další valná hromada se konala 6. března 1927. Zde byl starostou zvolen František Lapáček a jednatelem zůstal František Brom. Až o dvanáct dní později se činnost jednoty stabilizovala při další valné hromadě. Starostou jednoty byl zvolen František Lapáček, místostarostou Karel Čumrda, náčelníkem Josef Lhota, vychovatelem Josef Šop, jednatelem František Brom a pokladníkem Bedřich Sakař.

Další události jsou už známé a publikované: Výbor jednoty zakoupil v říjnu roku 1927 pozemek, kde o dva roky později byla dokončena stavba tělocvičny (čp. 208) a hřiště. Následně se činnost jednoty v mnoha směrech rozvinula a ukončila ji nejprve válka a později období komunismu. Po sametové revoluci byla DTJ obnovena, po dalších patnácti letech se areál dočkal rekonstrukce. Sportovní a společenské aktivity spolku byly obnoveny v roce 2007 a trvají dodnes.

dtj 1919 dtj razitko 1927

 

Tomáš Hromádka

kronikář městské části Praha – Velká Chuchle